ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โปรดทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

คุณต้องการเข้าระบบในฐานะ :
  สังกัดสถานศึกษา :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :

การเข้าใช้งานระบบทวิภาคี
นักเรียน นักศึกษา   สถานประกอบการ   ผู้ปกครอง
เลือกฐานะการเข้าระบบ => นักเรียน นักศึกษา   เลือกฐานะการเข้าระบบ => สถานประกอบการ   เลือกฐานะการเข้าระบบ =>ผู้ปกครอง
เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ   เลือกสถานศึกษา =>ไม่ต้องเลือก   เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ
ชื่อผู้ใช้งาน =>รหัสนักศึกษา   ชื่อผู้ใช้งาน =>ตามที่จัดส่งให้   ชื่อผู้ใช้งาน =>หมายเลขประจำตัวประชาชน(นักศึกษา)
รหัสผ่าน =>รหัสประชาชน   รหัสผ่าน =>ตามที่จัดส่งให้   รหัสผ่าน =>วันเดือนปีเกิด( รูปแบบ 01/01/2540)


ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
4 ม.ค. 2564 สำรวจรายวิชาที่จะขอเปิดภาคฤดูร้อนสำหรับที่ลงเรียนซ้ำ(งานพัฒนาหลักสูตรฯ/แผนกวิชา)
12 ม.ค. 2564 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2564 จัดตารางเรียนตารางสอนภาคฤดูร้อนสำหรับที่ลงเรียนซ้ำ(งานพัฒนาหลักสูตรฯ/แผนกวิชา)
23 ก.พ. 2564 ประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2/2563(งานพัฒนาหลักสูตรฯ/แผนกวิชา)
6 มี.ค. 2564 ดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563(งานวัดผลฯ)
11 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียน ฤดูร้อน (มีนาคม 2564)(ทะเบียน,การเงิน)
15 มี.ค. 2564 - 11 เม.ย. 2564 เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 (มีนาคม 2563)(งานพัฒนาหลักสูตรฯ)
18 มี.ค. 2564 ส่งผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี (งานวัดผลฯ)
19 มี.ค. 2564 อนุมัติผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
22 มี.ค. 2564 ประกาศผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
1 เม.ย. 2564 ส่งผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
2 เม.ย. 2564 กรอกผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
5 เม.ย. 2564 ประกาศผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
8 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน (เมษายน 2563)(ทะเบียน,การเงิน)
12 เม.ย. 2564 ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564(งานวัดผลฯ)
12 เม.ย. 2564 - 9 พ.ค. 2564 เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 2 (เมษายน 2563)(งานพัฒนาหลักสูตรฯ)
13 เม.ย. 2564 ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564(งานวัดผลฯ)
23 เม.ย. 2564 ส่งผลแก้ 0, มส.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564(งานวัดผลฯ)
10 พ.ค. 2564 ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนเมษายน 2564(งานวัดผลฯ)
10 พ.ค. 2564 - 13 พ.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564(ทะเบียน,การเงิน)
11 พ.ค. 2564 ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนเมษายน 2564(งานวัดผลฯ)
17 พ.ค. 2564 - 19 ก.ย. 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
21 พ.ค. 2564 ส่งผลแก้ 0, มส.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนเมษายน 2564(งานวัดผลฯ)