ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โปรดทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

คุณต้องการเข้าระบบในฐานะ :
  สังกัดสถานศึกษา :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :

การเข้าใช้งานระบบทวิภาคี
นักเรียน นักศึกษา   สถานประกอบการ   ผู้ปกครอง
เลือกฐานะการเข้าระบบ => นักเรียน นักศึกษา   เลือกฐานะการเข้าระบบ => สถานประกอบการ   เลือกฐานะการเข้าระบบ =>ผู้ปกครอง
เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ   เลือกสถานศึกษา =>ไม่ต้องเลือก   เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ
ชื่อผู้ใช้งาน =>รหัสนักศึกษา   ชื่อผู้ใช้งาน =>ตามที่จัดส่งให้   ชื่อผู้ใช้งาน =>หมายเลขประจำตัวประชาชน(นักศึกษา)
รหัสผ่าน =>รหัสประชาชน   รหัสผ่าน =>ตามที่จัดส่งให้   รหัสผ่าน =>วันเดือนปีเกิด( รูปแบบ 01/01/2540)


ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
13 ม.ค. 2563 - 6 ก.พ. 2563 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
25 ม.ค. 2563 ทดสอบทางการระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2562
26 ม.ค. 2563 ทดสอบทางการระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2562
1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563 ส่งคำร้องขอจบการศึกษา
8 ก.พ. 2563 มอบตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.
9 ก.พ. 2563 มอบตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.
10 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563 ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม
18 ก.พ. 2563 - 19 ก.พ. 2563 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวช. (เฉพาะนักเรียนที่จะออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์อาชีพ)
20 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวส. (เฉพาะนักเรียนที่จะออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์อาชีพ)
24 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (เรียนเดือนมีนาคม 2563)
6 มี.ค. 2563 ส่งสมุดประเมินผลการเรียนระดับ ปวช.3 ปวส.2,3 (จบหลักสูตร)
10 มี.ค. 2563 ส่งสมุดประเมินผลการเรียนระดับ ปวช.1,2 และ ปวส.1,2 (ยังไม่จบหลักสูตร)
12 มี.ค. 2563 อนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2,3 (ที่จบหลักสูตร)
13 มี.ค. 2563 ประกาศผลการเรียน ปวช.3 และ ปวส.2,3 (จบหลักสูตร)
19 มี.ค. 2563 อนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ปวช.1,2 และ ปวส.1,2 (ที่ยังไม่จบหลักสูตร)
20 มี.ค. 2563 ประกาศผลการเรียน ปวช.1,2 และ ปวส.1,2 (ที่ยังไม่จบหลักสูตร)
23 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน เรียนเดือน เมษายน 2563
23 มี.ค. 2563 ส่งผลแก้ 0 ,มส.ปวช.3 และ ปวส.2,3 (จบหลักสูตร)
27 มี.ค. 2563 ประกาศผลการเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2562
30 มี.ค. 2563 ส่งผลแก้ 0 ,มส.ปวช.1,2 และ ปวส.1,2 (ที่ยังไม่จบหลักสูตร)
6 เม.ย. 2563 ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2563
10 เม.ย. 2563 ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม 2563
15 เม.ย. 2563 ประกาศพ้นสภาพ
20 เม.ย. 2563 ส่งผลแก้ 0, มส.ภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม 2563
20 เม.ย. 2563 ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้ผู้ปกครองทราบ
4 พ.ค. 2563 ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน 2563
5 พ.ค. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ
6 พ.ค. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ
7 พ.ค. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ
8 พ.ค. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ
11 พ.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวช.2,3 ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ
11 พ.ค. 2563 ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน 2563
12 พ.ค. 2563 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.
12 พ.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวช.2,3 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
13 พ.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวส.2,3 ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์
13 พ.ค. 2563 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวส.
14 พ.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวส.2,3 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโยธา
14 พ.ค. 2563 ประชุมผู้ปกครอง และตรวจสุขภาพ ระดับ ปวช. (นักศึกษาใหม่)
15 พ.ค. 2563 ประชุมผู้ปกครอง และตรวจสุขภาพ ระดับ ปวส. (นักศึกษาใหม่)
15 พ.ค. 2563 ส่งผลแก้ 0 ,มส. ภาคฤดูร้อน เมษายน 2563
18 พ.ค. 2563 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
18 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563 นักศึกษายื่นคำร้องโอนผลการเรียน/เทียบประสบการณ์