ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โปรดทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

คุณต้องการเข้าระบบในฐานะ :
  สังกัดสถานศึกษา :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :

การเข้าใช้งานระบบทวิภาคี
นักเรียน นักศึกษา   สถานประกอบการ   ผู้ปกครอง
เลือกฐานะการเข้าระบบ => นักเรียน นักศึกษา   เลือกฐานะการเข้าระบบ => สถานประกอบการ   เลือกฐานะการเข้าระบบ =>ผู้ปกครอง
เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ   เลือกสถานศึกษา =>ไม่ต้องเลือก   เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ
ชื่อผู้ใช้งาน =>รหัสนักศึกษา   ชื่อผู้ใช้งาน =>ตามที่จัดส่งให้   ชื่อผู้ใช้งาน =>หมายเลขประจำตัวประชาชน(นักศึกษา)
รหัสผ่าน =>รหัสประชาชน   รหัสผ่าน =>ตามที่จัดส่งให้   รหัสผ่าน =>วันเดือนปีเกิด( รูปแบบ 01/01/2540)


ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
30 มี.ค. 2563 ส่งผลแก้ 0 ,มส.ปวช.1,2 และ ปวส.1,2 (ที่ยังไม่จบหลักสูตร)
6 เม.ย. 2563 ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2563
10 เม.ย. 2563 ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม 2563
15 เม.ย. 2563 ประกาศพ้นสภาพ
20 เม.ย. 2563 ส่งผลแก้ 0, มส.ภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม 2563
20 เม.ย. 2563 ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้ผู้ปกครองทราบ
4 พ.ค. 2563 ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน 2563
5 พ.ค. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ
6 พ.ค. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ
7 พ.ค. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ
8 พ.ค. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ
11 พ.ค. 2563 ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน 2563
11 พ.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวช.2,3 ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ
12 พ.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวช.2,3 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
12 พ.ค. 2563 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.
13 พ.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวส.2,3 ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์
13 พ.ค. 2563 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวส.
14 พ.ค. 2563 ประชุมผู้ปกครอง และตรวจสุขภาพ ระดับ ปวช. (นักศึกษาใหม่)
14 พ.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวส.2,3 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโยธา
15 พ.ค. 2563 ประชุมผู้ปกครอง และตรวจสุขภาพ ระดับ ปวส. (นักศึกษาใหม่)
15 พ.ค. 2563 ส่งผลแก้ 0 ,มส. ภาคฤดูร้อน เมษายน 2563
18 พ.ค. 2563 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
18 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563 นักศึกษายื่นคำร้องโอนผลการเรียน/เทียบประสบการณ์