ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โปรดทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

คุณต้องการเข้าระบบในฐานะ :
  สังกัดสถานศึกษา :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :

การเข้าใช้งานระบบทวิภาคี
นักเรียน นักศึกษา   สถานประกอบการ   ผู้ปกครอง
เลือกฐานะการเข้าระบบ => นักเรียน นักศึกษา   เลือกฐานะการเข้าระบบ => สถานประกอบการ   เลือกฐานะการเข้าระบบ =>ผู้ปกครอง
เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ   เลือกสถานศึกษา =>ไม่ต้องเลือก   เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ
ชื่อผู้ใช้งาน =>รหัสนักศึกษา   ชื่อผู้ใช้งาน =>ตามที่จัดส่งให้   ชื่อผู้ใช้งาน =>หมายเลขประจำตัวประชาชน(นักศึกษา)
รหัสผ่าน =>รหัสประชาชน   รหัสผ่าน =>ตามที่จัดส่งให้   รหัสผ่าน =>วันเดือนปีเกิด( รูปแบบ 01/01/2540)


ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
4 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 เรียนภาคฤดูร้อน (มีนาคม)
25 มี.ค. 2562 ประกาศผลการเรียน ปวช.1,2 และ ปวส. 1,2 (ยังไม่จบหลักสูตร)
28 มี.ค. 2562 ประกาศผลการเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2562
1 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562 เรียนภาคฤดูร้อน (เมษายน)
5 เม.ย. 2562 ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2562
5 เม.ย. 2562 ส่งผลแก้ 0,มส. ปวช.1,2 และ ปวส.1,2 (ยังไม่จบหลักสูตร)
5 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 กรอกผลแก้ 0 , มส. ปวช.1 และ ปวส. 1,2
5 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562 กรอกผลการเรียนภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2562
12 เม.ย. 2562 ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2562
19 เม.ย. 2562 ประกาศพ้นสภาพ
26 เม.ย. 2562 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ให้ผู้ปกครองทราบ
2 พ.ค. 2562 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 รับอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
3 พ.ค. 2562 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 รับอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักศึกษา
6 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 กรอกผลการเรียนภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน 2562
6 พ.ค. 2562 ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน 2562
10 พ.ค. 2562 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 (เช้า)
10 พ.ค. 2562 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 (บ่าย)
11 พ.ค. 2562 ตรวจสุขภาพ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.1
12 พ.ค. 2562 ตรวจสุขภาพ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวส.1
13 พ.ค. 2562 ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน 2562
13 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช. 2,3 ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโยธา ช่างเชื่อมโลหะ
14 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช. 2,3 ฃ่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. 2 ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโยธา ช่างเชื่อมโลหะ
16 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. 2,3 ฃ่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562 นักศึกษายื่นคำร้องโอนผลการเรียน/เทียบประสบการณ์
21 พ.ค. 2562 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562