ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โปรดทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

คุณต้องการเข้าระบบในฐานะ :
  สังกัดสถานศึกษา :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :

การเข้าใช้งานระบบทวิภาคี
นักเรียน นักศึกษา   สถานประกอบการ   ผู้ปกครอง
เลือกฐานะการเข้าระบบ => นักเรียน นักศึกษา   เลือกฐานะการเข้าระบบ => สถานประกอบการ   เลือกฐานะการเข้าระบบ =>ผู้ปกครอง
เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ   เลือกสถานศึกษา =>ไม่ต้องเลือก   เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ
ชื่อผู้ใช้งาน =>รหัสนักศึกษา   ชื่อผู้ใช้งาน =>ตามที่จัดส่งให้   ชื่อผู้ใช้งาน =>หมายเลขประจำตัวประชาชน(นักศึกษา)
รหัสผ่าน =>รหัสประชาชน   รหัสผ่าน =>ตามที่จัดส่งให้   รหัสผ่าน =>วันเดือนปีเกิด( รูปแบบ 01/01/2540)


ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
24 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 ลงทะเบียนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (เฉพาะกลุ่มที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562)
26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562 ลงทะเบียนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) (เฉพาะกลุ่มที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562)
27 ก.ย. 2562 ส่งแบบประเมินผลการเรียนระดับ ปวช.3 ปวส.2
4 ต.ค. 2562 ส่งสมุดประเมินผลระดับ ปวช.1,2 และ ปวส.1
7 ต.ค. 2562 อนุมัติผลการเรียนทุกชั้นปี และประกาศผลการเรียนทุกชั้นปี
7 ต.ค. 2562 - 8 ต.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับ ปวช.ทุกชั้นปี
7 ต.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
9 ต.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับ ปวส.1,2 ช่างยนต์ ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10 ต.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับ ปวส.1,2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโยธา
11 ต.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับ ปวส.1,2,3 แม่พิมพ์พลาสติก ช่างเทคนิคโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง
15 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกชั้นปี วันสุดท้ายการ เพิ่ม/ถอน รายวิชา
17 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียนล่าช้าทุกชั้นปี
22 ต.ค. 2562 กรอกผลการเรียนซ้ำ
1 พ.ย. 2562 ส่งผลแก้ "0" , "มส." ระดับ ปวช.3 ปวส. 2
4 พ.ย. 2562 ส่งผลแก้ "0" , "มส." ระดับ ปวช.1,2 และ ปวส. 1
5 พ.ย. 2562 กรอกผลการแก้ "0", "มส." ระดับ ปวช.3 , ปวส. 2
5 พ.ย. 2562 กรอกผลการแก้ "0", "มส." ระดับ ปวช.1,2 และ ปวส. 1,2
8 พ.ย. 2562 ประกาศผลแก้ "0" , " มส."
14 พ.ย. 2562 แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
25 ม.ค. 2563 ทดสอบทางการระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2562
26 ม.ค. 2563 ทดสอบทางการระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2562
1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563 ส่งคำร้องขอจบการศึกษา
7 ก.พ. 2563 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562