ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

โปรดทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

คุณต้องการเข้าระบบในฐานะ :
  สังกัดสถานศึกษา :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :

การเข้าใช้งานระบบทวิภาคี
นักเรียน นักศึกษา   สถานประกอบการ   ผู้ปกครอง
เลือกฐานะการเข้าระบบ => นักเรียน นักศึกษา   เลือกฐานะการเข้าระบบ => สถานประกอบการ   เลือกฐานะการเข้าระบบ =>ผู้ปกครอง
เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ   เลือกสถานศึกษา =>ไม่ต้องเลือก   เลือกสถานศึกษา =>วิทยาลัยฯ
ชื่อผู้ใช้งาน =>รหัสนักศึกษา   ชื่อผู้ใช้งาน =>ตามที่จัดส่งให้   ชื่อผู้ใช้งาน =>หมายเลขประจำตัวประชาชน(นักศึกษา)
รหัสผ่าน =>รหัสประชาชน   รหัสผ่าน =>ตามที่จัดส่งให้   รหัสผ่าน =>วันเดือนปีเกิด( รูปแบบ 01/01/2540)


ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1 มิ.ย. 2563 - 5 มิ.ย. 2563 ตรวจสอบตารางสอนทั้งหมดพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง
12 มิ.ย. 2563 จัดทำตารางเรียนตารางสอนที่สมบูรณ์พร้อมเย็บเล่ม
15 มิ.ย. 2563 - 19 มิ.ย. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับ ปวช.2,3 และปวส.2,3 ทุกแผนกวิชา ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
22 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. และปวส. แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
22 มิ.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 2563 แผนกวิชากรอกข้อมูลตารางเรียนตารางสอนลง ศธ.02 ออนไลน์
22 มิ.ย. 2563 ลงเวลาปฏิบัติราชการ
22 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. และปวส. แผนกวิชา ช่างสำรวจ *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
23 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. และปวส. แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
23 มิ.ย. 2563 อนุมัติตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
23 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. และปวส. แผนกวิชา ช่างยนต์ *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
24 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. และปวส. แผนกวิชา ช่างโยธา *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
24 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. และปวส. แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
25 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.และปวส. แผนกวิชา เทคนิคการผลิต *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
25 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.และปวส. แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
26 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. และปวส. แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
26 มิ.ย. 2563 รับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. และปวส. แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ *หมายเหตุ : 1) นักเรียนนักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และห้ามผู้ปกครองเข้ามาในวิทยาลัยฯ 2) นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. นำส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
26 มิ.ย. 2563 สั่งจัดกลุ่ม PLC ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
29 มิ.ย. 2563 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช., ปวส. (online)
30 มิ.ย. 2563 ส่งโครงการสอนและแผนการสอน
1 ก.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นเดิม
1 ก.ค. 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
1 ก.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563 นักศึกษายื่นคำร้องโอนผลการเรียน/เทียบประสบการณ์
1 ก.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563 ดำเนินการแก้ 0,มส. ภาคเรียนที่ 2/2562
13 ก.ค. 2563 ส่งผลแก้ 0,มส. ภาคเรียนที่ 2/2562
17 ก.ค. 2563 ประกาศพ้นสภาพ (ผลการเรียนสะสมไม่ผ่านเกณฑ์)
3 ส.ค. 2563 ประกาศพ้นสภาพ (นร. นศ. ใหม่ไม่ส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษา)