รางวัลแห่งความภาคภูมิของชาวเทคนิคสุรินทร์

 ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศ ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ( ปวส.)
 วันที่ได้รับ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 3105

 ชื่อรางวัล : รางวัลชนะการแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ
 วันที่ได้รับ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 3100

 ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องดูดข้าวตากลาก
 วันที่ได้รับ : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดองค์ความรู้การนำเสอนผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ Electric Earthen Jar Oven
 วันที่ได้รับ : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เตาอบไฟฟ้าโอ่งดิน
 วันที่ได้รับ : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โซลาร์แคป
 วันที่ได้รับ : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท นำ้หนัก 49 กิโลกรัม (ชาย)
 วันที่ได้รับ : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 วันที่ได้รับ : 20 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รางวัลชนะลิศการแข่งขันฝึกมือ
 วันที่ได้รับ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
 วันที่ได้รับ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 วันที่ได้รับ : 9 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์ฟลายเวท ชาย
 วันที่ได้รับ : 8 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : ชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
 วันที่ได้รับ : 3 กันยายน พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง "Mini Semi-Auto Rice Sorting Machine"
 วันที่ได้รับ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชื่อผลงาน เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ
 วันที่ได้รับ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
 วันที่ได้รับ : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ได้รับ : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ได้รับ : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 ชื่อรางวัล : ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561
 วันที่ได้รับ : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 ชื่อรางวัล : ขบวนพาเหรด (รองชนะเลิศ อันดับ 1
 วันที่ได้รับ : 20 มกราคม พ.ศ. 2561

 ชื่อรางวัล : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017
 วันที่ได้รับ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ชื่อรางวัล : การประกวดผลงาน จากรายวิชาโครงการ
 วันที่ได้รับ : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555