****รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง****