****เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย****