วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ปวช. (ชาย) 2,835 บาท
ปวช. (หญิง) 3,385 บาท
ปวส. ตามเอกสารแนบนี้
Code แผนกวิชา สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร ประกาศผล
 AU231  ช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 AU233  ช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 AU234  ช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ม.6 ผลสอบ
 CV131  ช่างโยธา  สาขางานโยธา ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 CV132  ช่างโยธา  สาขางานโยธา ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 CT111  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 CT231  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 CT332  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 WE111  ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานโครงสร้าง ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 WE112  ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานโครงสร้าง ปวช. ทวิภาคี ม.3 ผลสอบ
 WE231  ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 WE232  ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 EP231  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 EP232  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 EP233  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 EP234  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ทวิภาคี ม.6 ผลสอบ
 EP333  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 EN112  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ทวิภาคี ม.3 ผลสอบ
 EN231  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 EN232  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 EN233  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 EN401  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ทวิภาคี ปวส. ผลสอบ
 CN131  ช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 CN132  ช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 CN133  ช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 PD111  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 PD131  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 PD132  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 PD231  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 PD232  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 PD333  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานชิ้นส่วนยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 PD401  ช่างเทคนิคการผลิต  เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ปริญญาตรี ทวิภาคี ปวส. ผลสอบ
 SV111  ช่างสำรวจ  สาขางานสำรวจ ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 SV131  ช่างสำรวจ  สาขางานสำรวจ ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 SV132  ช่างสำรวจ  สาขางานสำรวจ ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ