วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ปวช. (ชาย) 2,835 บาท
ปวช. (หญิง) 3,385 บาท
ปวส. ตามเอกสารแนบนี้
Code แผนกวิชา สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร ประกาศผล
 AU111  ช่างยนต์  สาขางานยานยนต์ ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 AU112  ช่างยนต์  สาขางานยานยนต์ ปวช. ทวิภาคี ม.3 ผลสอบ
 AU231  ช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 AU232  ช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 AU234  ช่างยนต์  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ม.6 ผลสอบ
 ME111  ช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 ME231  ช่างกลโรงงาน  สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 ME232  ช่างกลโรงงาน  สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 ME233  ช่างกลโรงงาน  สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 ME234  ช่างกลโรงงาน  สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ทวิภาคี ม.6 ผลสอบ
 CV111  ช่างโยธา  สาขางานโยธา ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 CV131  ช่างโยธา  สาขางานโยธา ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 CV132  ช่างโยธา  สาขางานโยธา ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 CT111  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 CT231  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 CT332  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 WE111  ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานโครงสร้าง ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 WE231  ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 WE232  ช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 EP111  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 EP112  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช. ทวิภาคี ม.3 ผลสอบ
 EP231  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 EP232  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 EP233  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 EP234  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ทวิภาคี ม.6 ผลสอบ
 EP333  ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 EN111  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 EN112  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ทวิภาคี ม.3 ผลสอบ
 EN231  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 EN232  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 EN233  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 CN111  ช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 CN131  ช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 CN132  ช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 CN133  ช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 PD111  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 PD112  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวช. ทวิภาคี ม.3 ผลสอบ
 PD131  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 PD132  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 PD231  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 PD232  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ
 PD333  ช่างเทคนิคการผลิต  สาขางานชิ้นส่วนยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ปวช. ผลสอบ
 SV111  ช่างสำรวจ  สาขางานสำรวจ ปวช. ปกติ ม.3 ผลสอบ
 SV131  ช่างสำรวจ  สาขางานสำรวจ ปวส. ปกติ ปวช. ผลสอบ
 SV132  ช่างสำรวจ  สาขางานสำรวจ ปวส. ปกติ ม.6 ผลสอบ