วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

ระดับ ปวช. ระบบ ปกติ รับผู้จบ ม.3

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU111 สาขางานยานยนต์ ปวช. ปกติ ม.3 ปิดรับสมัคร
ช่างกลโรงงาน ME111 สาขางานเครื่องมือกล ปวช. ปกติ ม.3 ปิดรับสมัคร
ช่างโยธา CV111 สาขางานโยธา ปวช. ปกติ ม.3
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CT111 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช. ปกติ ม.3
ช่างเชื่อมโลหะ WE111 สาขางานโครงสร้าง ปวช. ปกติ ม.3
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP111 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช. ปกติ ม.3 ปิดรับสมัคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN111 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ปกติ ม.3
ช่างก่อสร้าง CN111 สาขางานก่อสร้าง ปวช. ปกติ ม.3
ช่างเทคนิคการผลิต PD111 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวช. ปกติ ม.3 ปิดรับสมัคร
ช่างสำรวจ SV111 สาขางานสำรวจ ปวช. ปกติ ม.3

ระดับ ปวช. ระบบ ทวิภาคี รับผู้จบ ม.3

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU112 สาขางานยานยนต์ ปวช. ทวิภาคี ม.3 ปิดรับสมัคร
ช่างเชื่อมโลหะ WE112 สาขางานโครงสร้าง ปวช. ทวิภาคี ม.3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN112 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ทวิภาคี ม.3
ช่างเทคนิคการผลิต PD112 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวช. ทวิภาคี ม.3 ปิดรับสมัคร

ระดับ ปวส. ระบบ ปกติ รับผู้จบ ปวช.

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU231 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างกลโรงงาน ME231 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ปกติ ปวช. ปิดรับสมัคร
ช่างโยธา CV131 สาขางานโยธา ปวส. ปกติ ปวช.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CT231 สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างเชื่อมโลหะ WE231 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP231 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN231 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างก่อสร้าง CN131 สาขางานก่อสร้าง ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างเทคนิคการผลิต PD131 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างเทคนิคการผลิต PD231 สาขางานเครื่องมือกล ปวส. ปกติ ปวช.
ช่างสำรวจ SV131 สาขางานสำรวจ ปวส. ปกติ ปวช.

ระดับ ปวส. ระบบ ทวิภาคี รับผู้จบ ปวช.

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU233 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ปวช. ปิดรับสมัคร
ช่างกลโรงงาน ME233 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ทวิภาคี ปวช. ปิดรับสมัคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP233 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP333 สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN233 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างก่อสร้าง CN133 สาขางานก่อสร้าง ปวส. ทวิภาคี ปวช.
ช่างเทคนิคการผลิต PD333 สาขางานชิ้นส่วนยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ปวช.

ระดับ ปวส. ระบบ ปกติ รับผู้จบ ม. 6

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU232 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ปกติ ม.6
ช่างกลโรงงาน ME232 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ปกติ ม.6 ปิดรับสมัคร
ช่างโยธา CV132 สาขางานโยธา ปวส. ปกติ ม.6
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CT332 สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปวส. ปกติ ม.6
ช่างเชื่อมโลหะ WE232 สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวส. ปกติ ม.6
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP232 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ปกติ ม.6
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN232 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ปกติ ม.6
ช่างก่อสร้าง CN132 สาขางานก่อสร้าง ปวส. ปกติ ม.6
ช่างเทคนิคการผลิต PD132 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวส. ปกติ ม.6
ช่างเทคนิคการผลิต PD232 สาขางานเครื่องมือกล ปวส. ปกติ ม.6
ช่างสำรวจ SV132 สาขางานสำรวจ ปวส. ปกติ ม.6

ระดับ ปวส. ระบบ ทวิภาคี รับผู้จบ ม. 6

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างยนต์ AU234 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ม.6
ช่างกลโรงงาน ME234 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ปวส. ทวิภาคี ม.6
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP234 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส. ทวิภาคี ม.6

ระดับ ปริญญาตรี. ระบบ ทวิภาคี รับผู้จบ ปวส.

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร รายชื่อ หมายเหตุ
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP401 เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี ทวิภาคี ปวส. ปิดรับสมัคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN401 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ทวิภาคี ปวส.
ช่างเทคนิคการผลิต PD401 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ปริญญาตรี ทวิภาคี ปวส.