วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างยนต์ AU111 สาขางานยานยนต์ ปวช. ปกติ ม.3
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
AU111-R1 นายเอกชัย กองแก้ว 1329901212176 27 ก.พ. 2562
AU111-R2 นายพิสิทธฺ์พงษ์ สมัครสมาน 1329901212125 27 ก.พ. 2562
AU111-R3 นายพงศ์พิสุทธิ์ กองทอง 1102003556076 27 ก.พ. 2562
AU111-R4 นายธนวัฒน์ ศรีเฉลิม 1329901149784 27 ก.พ. 2562
AU111-R5 นายสุทธิพงศ์ ดวงพล 1329901155172 27 ก.พ. 2562
AU111-R6 นายพันธิตร แว่นดำ 1328900021481 27 ก.พ. 2562
AU111-R8 นายพสุธร ภูบุตตะ 1329901168916 27 ก.พ. 2562
AU111-R7 นายกฤษดา นาคแท้ 1329901254341 27 ก.พ. 2562
AU111-R9 นายบัลลภ ทวีสุข 2320601046467 27 ก.พ. 2562
AU111-R10 นายณัฐวุฒิ จันทร์สอน 1329901141031 27 ก.พ. 2562
AU111-R11 นายฉัตรมงคล ดีสม 1329901193732 27 ก.พ. 2562
AU111-R12 นายอิทธิพล อึงกล้า 1329901087304 27 ก.พ. 2562
AU111-R13 นางสาวอานันดา ชูเส้นผม 1329900872814 27 ก.พ. 2562
AU111-R14 นางสาวจันทร์จิรา เก็งรัมย์ 1319900903876 27 ก.พ. 2562
AU111-R15 นายรณชัย ศุภนาม 1329901196022 5 มี.ค. 2562
AU111-R16 นายยศพล มั่นปาน 1189900326021 5 เม.ย. 2562