วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างยนต์ AU231 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ปกติ ปวช.
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
AU231-R3 นายณัฐวุฒิ บุตรรักษ์ 1320101298141 1 มี.ค. 2562
AU231-R4 นายอัครเดช สุขสวัสดิ์ 1329900952311 27 มี.ค. 2562
AU231-R5 นายวัชระ ศิลางาม 1321300114563 9 เม.ย. 2562
AU231-R8 นายมนัสชัย ใจแก้ว 1329900968455 22 เม.ย. 2562
AU231-R7 นายไชยา จิตกล้า 1329900874973 22 เม.ย. 2562
AU231-R9 นายชัยกิจ สำรวมจิตร์ 1329900513105 24 เม.ย. 2562
AU231-R10 นายณัฐพงษ์ สุดใจ 1329901017594 29 เม.ย. 2562
AU231-R11 นายถิรวุฒิ วันดี 1320501332079 3 พ.ค. 2562
AU231-R13 นายชัยวัฒน์ คำดี 1321100080967 14 พ.ค. 2562