วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างยนต์ AU232 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ปกติ ม.6
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
AU232-R1 นายวราวุธ ศรีแก้ว 1329900994256 28 ก.พ. 2562
AU232-R3 นายธารา งามนัก 1329900977501 11 มี.ค. 2562
AU232-R4 นายปิยะพล แก้วละมุล 1330701240909 13 มี.ค. 2562
AU232-R5 นายวิทชนะ ใจสว่าง 1329901016059 17 มี.ค. 2562
AU232-R6 นายณัฐวัช แสวงพงษ์ 1249900330486 19 มี.ค. 2562
AU232-R7 นายอภิสิทธิ์ สุขไกร 1321101116922 21 มี.ค. 2562
AU232-R8 นายรัชชานนท์ โชคดี 1329900986470 25 มี.ค. 2562
AU232-1 นายธนากร ภูกิ่งเพชร 1320701351841 1 เม.ย. 2562
AU232-3 นายทวีภพ เหิมหัก 1329900948853 2 เม.ย. 2562
AU232-R9 นายอัฑฒวินท์ ศรีเพชร 1321200137448 9 เม.ย. 2562
AU232-R11 นายฐิติพงษ์ ทองคำ 1321200133400 23 เม.ย. 2562
AU232-R10 นายธาวิน สีพา 1210400075454 23 เม.ย. 2562
AU232-R12 นายอดิศักดิ์ สานุสันต์ 1321001436046 13 พ.ค. 2562
AU232-R13 นางสาวศศิธร คงยิ่งหาญ 1320601286885 21 พ.ค. 2562
AU232-R14 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลิศ 1329900778508 22 พ.ค. 2562