วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างยนต์ AU234 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. ทวิภาคี ม.6
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
AU234-R1 นายเดชาวัต สุภาพรม 1461000209738 27 ก.พ. 2562
AU234-R2 นายพงศ์พล แซ่ตั้ง 1100801364652 28 ก.พ. 2562
AU234-R3 นายสุรศร ศรีตะวัน 1320500186532 5 มี.ค. 2562
AU234-R4 นายกิจวัฒน์ พรหมศวร 1321101110614 7 มี.ค. 2562
AU234-R6 นายสนธยา ศุภนาม 1320901320582 18 มี.ค. 2562
AU234-R5 นายกู้เกียรติ ก่อแก้ว 1319900497479 28 มี.ค. 2562
AU234-1 นายสุรศักดิ์ หอมจันทร์ 1329900995002 1 เม.ย. 2562
AU234-R7 นายสมเกียรติ เจือจันทร์ 1329900987352 1 พ.ค. 2562
AU234-R8 นายไตรประสิทธิ์ เผ่าพันธ์ 1329900913383 22 พ.ค. 2562