วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างก่อสร้าง CN133 สาขางานก่อสร้าง ปวส. ทวิภาคี ปวช.
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
CN133-R1 นายศุภกิตติ์ นามเพราะ 1101501059545 6 มี.ค. 2562
CN133-R2 นางสาวสุพัตรา ภิรมย์ไทย 1329900957071 9 มี.ค. 2562
CN133-R3 นายธวัฒน์ชัย สิงโท 1100501547174 9 มี.ค. 2562