วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CT111 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช. ปกติ ม.3
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
CT111-R1 นางสาวธิดารัตน์ ผ่องใส 1329901123327 28 ก.พ. 2562
CT111-R4 นายอภิสิทธิ์ สำราญใจ 1329901113941 1 มี.ค. 2562
CT111-R5 นายธีรศักดิ์ บุตรหินกอง 1329100023065 7 มี.ค. 2562
CT111-R6 นายอดิเทพ วิสารัตน์ 1329901298801 7 มี.ค. 2562
CT111-R7 นางสาวรุ่งนภา ทองมาก 1329901209442 7 มี.ค. 2562
CT111-R8 นางสาวจีรนันท์ จันทร์จำรัส 1329901205242 7 มี.ค. 2562
CT111-R9 นายประกาศิต ผาสุข 1439600006894 10 มี.ค. 2562
CT111-R11 นางสาวอัจฉราวดี เสนาะเสียง 1329901173847 21 มี.ค. 2562
CT111-R10 นายธีรพัฒน์ ชัยพร 1329900985708 25 มี.ค. 2562
CT111-R12 นายธีรพันธุ์ ขาดเจริญ 1860401226035 27 มี.ค. 2562
CT111-1 นางสาวภัทราวดี ชั้นดี 1103703620789 2 เม.ย. 2562
CT111-2 นายธนภัทร พรมสอน 1430301365843 2 เม.ย. 2562
CT111-5 นายนิรัช คงปาน 1104300673109 4 เม.ย. 2562
CT111-R13 นายศุภกิจ เหลือถนอม 1329400008622 10 เม.ย. 2562
CT111-R15 นายอธิป กระแสโท 1320300250261 10 เม.ย. 2562
CT111-R16 นางสาวกฤชนก บัวกะสังข์ 1129701257992 30 เม.ย. 2562