วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CT231 สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ปวส. ปกติ ปวช.
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
CT231-R1 นายปกรณ์ นิมารัมย์ 1329901051768 4 มี.ค. 2562
CT231-R3 นางสาวสุพรรษา ดีทวี 1329901008030 10 มี.ค. 2562
CT231-R4 นายธนวัฒน์ วงศาวดี 1100401077893 10 มี.ค. 2562
CT231-R5 นางสาวสุจีภรณ์ หาญนึก 1329901019791 10 มี.ค. 2562
CT231-R6 นายอรรถพร ขบวนฉลาด 1104200144201 10 มี.ค. 2562
CT231-R7 นายธีรพัฒน์ ชัยพร 1329900985708 18 มี.ค. 2562
CT231-R8 นางสาวดิษยาภรณ์ แซ่จึง 1329901032496 21 มี.ค. 2562
CT231-R9 นายพีรพัฒน์ เหมือนหมาย 1329901005634 2 พ.ค. 2562
CT231-R10 นายสุเมธ ดาแก้ว 1329901003992 3 พ.ค. 2562
CT231-R11 นายธนารัฐ ยืนยง 1329900945943 3 พ.ค. 2562