วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CT332 สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปวส. ปกติ ม.6
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
CT332-R1 นายณัฐดนัย ขุมทอง 1101500984431 2 มี.ค. 2562
CT332-R2 นายธเนศศักดิ์ สุขดี 1329901020641 10 มี.ค. 2562
CT332-R3 นายชัยชนะ หลั่งทรัพย์ 1309902853442 12 มี.ค. 2562
CT332-R5 นายกรวิชญ์ เหลืองเอกทิน 1409902915901 21 มี.ค. 2562
CT332-R4 นายสัณหพิชญ์ วันนะทำ 1329901012371 25 มี.ค. 2562
CT332-1 นายจิรพนธ์ พิมานรัมย์ 1209601299854 25 มี.ค. 2562
CT332-R6 นายธนบดี ปิยโชติสกุลชัย 1329901055119 9 เม.ย. 2562
CT332-R7 นายพงศธร สังโสมา 1329900711349 22 เม.ย. 2562
CT332-R8 นายนิพัทธ์ นิธโยธาน 1329900808644 22 เม.ย. 2562