วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างโยธา CV111 สาขางานโยธา ปวช. ปกติ ม.3
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
CV111-R2 นางสาวธันยธร วอนรัมย์ 1329901122126 27 ก.พ. 2562
CV111-R3 นายจีระวัฒน์ วันเพ็ญ 1320601320641 27 ก.พ. 2562
CV111-R5 นายเกียรติวิสาล ประคองชื่อ 1329901104870 27 ก.พ. 2562
CV111-R4 นายพีรพัฒน์ กะการดี 1329901270249 27 ก.พ. 2562
CV111-R6 นายธีรธรรม อนุจรพันธ์ 1329901251643 27 ก.พ. 2562
CV111-R7 นายอดิศักดิ์ เจียมรัมย์ 1329901248162 27 ก.พ. 2562
CV111-R8 นางสาววันฤดี สร้อยเพชร 1328700006985 27 ก.พ. 2562
CV111-R9 นางสาวภิญญดา บัวกลม 1329901230905 1 มี.ค. 2562
CV111-R10 นายโกสินทร์ เตียงกูล 1250101556914 1 มี.ค. 2562
CV111-R11 นายธัญญา แสวงสุข 1320601309664 1 มี.ค. 2562
CV111-R12 นายกฤตยชญ์ ผจวบโชค 1449100025491 2 มี.ค. 2562
CV111-R13 นางสาวธัญวรัตม์ กูลรัตน์ 1328800016079 2 มี.ค. 2562
CV111-R14 นางสาวปนันดา มังคละ 1329901183079 5 มี.ค. 2562
CV111-R15 นางสาวฑิฆัมพร เย็นศักดิ์ 1319500039830 6 มี.ค. 2562
CV111-R16 นายรัฐธรรมนูญ ดวงจิตร์ 1738700028659 7 มี.ค. 2562
CV111-R17 เด็กชายกิตติโยธิน เกิดโมลี 1300101281701 8 มี.ค. 2562
CV111-R18 นายกฤษดา ศรสันติ์ 2110301068271 20 มี.ค. 2562
CV111-R19 นายวรวิช อินทร์แปลง 1329901146041 20 มี.ค. 2562
CV111-R20 นายอดิศักดิ์ ใบบัว 1320601310441 21 มี.ค. 2562
CV111-R21 นางสาวฐาปนี ทองขาว 1320101300773 21 มี.ค. 2562
CV111-R22 นายฤทธิชัย งามเกิด 1103703653954 28 มี.ค. 2562
CV111-1 นางสาวปรียาภรณ์ หาสุข 1329901224379 1 เม.ย. 2562
CV111-2 นางสาวสุวิชาดา บุญแสง 1370400033246 4 เม.ย. 2562
CV111-R23 นายนพณัฐ พูลแสง 1329901213369 9 เม.ย. 2562
CV111-R24 นายวีรภาพ ยิ่งรุ่งเรือง 1320601310816 9 เม.ย. 2562
CV111-R25 นางสาวกรภัทร์ บุญสมพงศ์ 1319500020306 10 เม.ย. 2562
CV111-R26 นายภาณุพัฒน์ จรทผา 1329901266721 17 เม.ย. 2562
CV111-R27 นายอมรเทพ ดีสม 1329901192779 23 เม.ย. 2562
CV111-R28 นางสาวมณีรินทร์ พิมพันธ์ 1209601393826 13 พ.ค. 2562
CV111-R29 นายเกียรติก้อง ศรีไทย 1339600062175 16 พ.ค. 2562
CV111-R30 นางสาวกฤติกา สุตลาวดี 1329901133799 21 พ.ค. 2562
CV111-R31 นางสาวอรนิภา แสงจันทร์ 1118600005245 21 พ.ค. 2562
CV111-R32 นางสาวอรัญญา ทนทาน 1328800007495 21 พ.ค. 2562
CV111-R33 นางสาวอริสา สนโศก 1320300253309 21 พ.ค. 2562
CV111-R36 นายจิรวัฒน์ ดีอยู่ 2320901066986 23 พ.ค. 2562
CV111-R34 นายธวัชชัย บุญเติม 1329000018256 23 พ.ค. 2562
CV111-R35 นายศักรินทร์ คำวงศ์ 1320900297056 23 พ.ค. 2562