วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างโยธา CV131 สาขางานโยธา ปวส. ปกติ ปวช.
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
CV131-R1 นายธนบัตร บุญมีจิว 1320101297845 5 เม.ย. 2562
CV131-R2 นายกีรติ เกษรแก้ว 1329901014340 14 พ.ค. 2562
CV131-R3 นางสาวประภัสสรา ศรีแย้ม 1329900980811 15 พ.ค. 2562
CV131-R4 นายบุญรวม เสริมวิเศษ 1329900880884 16 พ.ค. 2562
CV131-R5 นายอดิเทพ สายกระสุน 1320401162651 21 พ.ค. 2562