วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างโยธา CV132 สาขางานโยธา ปวส. ปกติ ม.6
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
CV132-R1 นายสุภกิณห์ พงาตุนัด 1320601287202 27 ก.พ. 2562
CV132-R2 นายปฏิภาณ สุทธิโยธา 1329900990019 28 ก.พ. 2562
CV132-R3 นายโมนัย สิยาชีพ 1329901019368 1 มี.ค. 2562
CV132-R4 นายธัญญา แสวงสุข 1320601309664 1 มี.ค. 2562
CV132-R5 นางสาวรัตนาพร แสงดี 1321200134872 10 มี.ค. 2562
CV132-R6 นายโมนัย สิยาชีพ 1329901019368 19 มี.ค. 2562
CV132-R7 นายเขมินท์ ฉิมพลี 1329901032101 25 มี.ค. 2562
CV132-1 นางสาวศิริกาญ ปัดสำราญ 1410801129995 1 เม.ย. 2562
CV132-2 นายสรนันท์ อุ่นรัมย์ 1310300235602 1 เม.ย. 2562
CV132-3 นายวิทวัส ไชยศรีษะ 1321001439614 2 เม.ย. 2562
CV132-R8 นายพงษ์ศฺฺิริ อินตา 1321200132349 24 เม.ย. 2562
CV132-R9 นายพงศ์ศักดิ์ ไหมทอง 1320900253199 7 พ.ค. 2562
CV132-R10 นายธีรยุทธ นพพิบูลย์ 1320900257241 7 พ.ค. 2562
CV132-R11 นายสิทธิพงษ์ แก้วย้อย 1329900696218 8 พ.ค. 2562
CV132-R12 นายธนาธร ยอดจันทร์ 1321200134007 15 พ.ค. 2562
CV132-R13 นางสาวณัฐติยา ไพเราะ 1100703163636 21 พ.ค. 2562
CV132-R14 นายอภิสิทธิ์ ชื่นชม 1320900288740 21 พ.ค. 2562
CV132-R15 นายวรมันต์ จันทร์ภักดี 2320701061476 21 พ.ค. 2562
CV132-R16 นางสาวธาริการ์ ถุนาพันธ์ 1329900956490 24 พ.ค. 2562
CV132-R17 นางสาวสุวนันท์ สมัครดี 1329900890260 30 พ.ค. 2562
CV132-R18 นางสาวอารีรัตน์ จำนง 1321001432148 30 พ.ค. 2562