วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN111 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ปกติ ม.3
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
EN111-R1 นายโชคชัย พรหมประเสริฐ 1320401166665 27 ก.พ. 2562
EN111-R2 นายนันทวัฒน์ บุญมี 1458600017275 2 มี.ค. 2562
EN111-R3 นายณัฐพงษ์ สายบุตร 1100703483827 2 มี.ค. 2562
EN111-R4 นายบุญสนอง สกุลแก้ว 1321500023031 2 มี.ค. 2562
EN111-R5 นางสาวสุจิตรา ประวาสุข 1319900913260 2 มี.ค. 2562
EN111-R6 นายภาคิน เครือวัลย์ 1329901152301 8 มี.ค. 2562
EN111-R7 นายชัยพัฒน์ เหมือนวาจา 1329901157884 8 มี.ค. 2562
EN111-R8 นายสหรัฐ แสวงสุข 1101801317191 9 มี.ค. 2562
EN111-R9 นายอนุวัติ พีระ 1101100259594 9 มี.ค. 2562
EN111-R10 นายชนะกร โชติไธสง 1119902153264 10 มี.ค. 2562
EN111-R11 นางสาวสุจิตรา ประวาสุข 1319900913260 12 มี.ค. 2562
EN111-R12 นายภวิศ พระจันทร์บาน 1209702102584 15 มี.ค. 2562
EN111-R13 นายปฐมพงค์ เทพวรัญญพร 1329901179829 18 มี.ค. 2562
EN111-R14 นางสาวอภิญญา กงจักร 1329901203908 18 มี.ค. 2562
EN111-R15 นายพจน์ชนันท์ ศิลวัลย์ 1329901269054 20 มี.ค. 2562
EN111-R16 นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรือง 1329901162942 26 มี.ค. 2562
EN111-1 นายธนภัทร พิมพ์เก่า 1209301125923 2 เม.ย. 2562
EN111-2 นายภูมิภิพัฒน์ ก้านเพชร 1321500022352 3 เม.ย. 2562
EN111-R17 นายณพิชญ์ จิตหนักแน่น 1329901144642 9 เม.ย. 2562
EN111-R18 นางสาวจีรนันท์ วงค์ใหม่ 1329901206885 9 เม.ย. 2562
EN111-R19 นายพีรพัฒน์ บุญมี 1329901261339 11 เม.ย. 2562
EN111-R20 นายณัฐนันท์ บุญมี 1329901261347 11 เม.ย. 2562
EN111-R21 นายธนัชชา ถนอมมาก 1331700085048 17 เม.ย. 2562
EN111-R24 นางสาวอินทุภา แผ่นจันทร์ 1329901064916 29 เม.ย. 2562
EN111-R25 นางสาวชลธิชา ทองลอบ 2321101030414 29 เม.ย. 2562
EN111-R27 นายศุภกฤษ จงใจรักษ์ 1100401049253 7 พ.ค. 2562
EN111-R28 นางสาวปริชมน แก่นเดียว 1329901190148 8 พ.ค. 2562
EN111-R29 นายธันวา จารัตน์ 1328800016559 8 พ.ค. 2562
EN111-R30 นายรัตพล การะเกต 1328600002899 13 พ.ค. 2562
EN111-R31 นายชาคริต สืบสาม 1329901213105 13 พ.ค. 2562
EN111-R33 นายเกียรติก้อง ศรีไทย 1339600062175 16 พ.ค. 2562
EN111-R34 นายศิริพงศ์ ชมวัน 1329100006349 21 พ.ค. 2562
EN111-R36 นายธัชพล ใสกระจ่าง 1329901219197 24 พ.ค. 2562