วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ EN232 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส. ปกติ ม.6
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
EN232-R1 นางสาวทวีติญา มีสกุล 1320501330556 27 ก.พ. 2562
EN232-R2 นายปรัชญา หมายด่านกลาง 1349901029053 12 มี.ค. 2562
EN232-R3 นายภาสกร จำปาศรี 1320710352359 17 เม.ย. 2562
EN232-R4 นายอธิวัฒน์ ภาคพรม 1329901050869 13 พ.ค. 2562
EN232-R5 นางสาวสุดารัตน์ อำพะสนธิ์ 1320100234254 15 พ.ค. 2562
EN232-R6 นางสาวพรสวรรค์ ผลวัฒน์ 1329901021915 27 พ.ค. 2562