วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง EP111 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช. ปกติ ม.3
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
EP111-R17 นายณฐพร ไหมทอง 1329901265423 27 ก.พ. 2562
EP111-R11 นายจิรายุทธ หอมเนียม 1119902138656 27 ก.พ. 2562
EP111-R12 นายเลอสรร จาทุนิน 1329901227386 27 ก.พ. 2562
EP111-R5 นายปภาวิชญ์ แก่นเดียว 1329901219511 27 ก.พ. 2562
EP111-R6 นายชนาธิป เหมือนคิด 1329901258532 27 ก.พ. 2562
EP111-R3 นายกฤษดา พรมเทวา 1478600044515 27 ก.พ. 2562
EP111-R7 นายเกียรติศักดิ์ เรืองฉาย 1329901170686 27 ก.พ. 2562
EP111-R4 นายวีรพล สุขผล 1320401167149 27 ก.พ. 2562
EP111-R1 นายเรืองศักดิ์ พิประโคน 1100300192450 28 ก.พ. 2562
EP111-R18 นายทวีศักดิ์ เถาวัลย์ 1329901223691 28 ก.พ. 2562
EP111-R19 นางสาวศุภลักษณ์ แสงศรี 1329901218654 28 ก.พ. 2562
EP111-R21 นายกิตติ มะลิวรรณ 1329901212877 1 มี.ค. 2562
EP111-R22 นายธีรวัฒน์ ค้ำคูณ 1320601319449 2 มี.ค. 2562
EP111-R23 นายปารเมศ เจริญยิ่ง 1100401198976 3 มี.ค. 2562
EP111-R24 นายจารวิทย์ ทราจารวัตร 1329901236598 3 มี.ค. 2562
EP111-R31 นายธนวัฒน์ ดวงศรี 1329901133811 6 มี.ค. 2562
EP111-R32 นายณัฐวุฒิ ทองคำสุข 1329901016601 6 มี.ค. 2562
EP111-R33 นายธีระเดช มีคุณ 1100401188130 6 มี.ค. 2562
EP111-R36 นายอภินัทธ์ จริตรัมย์ 1319500019278 11 มี.ค. 2562
EP111-R40 นายณัฐพล งามแฉล้ม 1319500015353 11 มี.ค. 2562
EP111-R42 นายตะวันฉาย จันทะเมนชัย 1101501162168 11 มี.ค. 2562
EP111-R41 นายณัฐพงษ์ ไขจันทร์ 1103703438468 11 มี.ค. 2562
EP111-R43 นายวรเดช สมบัติ 1103703643126 19 มี.ค. 2562
EP111-R44 นายชัยวัฒน์ เดชคูณรัมย์ 1301701388770 17 มี.ค. 2562
EP111-R47 นายกมล ใจกล้า 1329901187538 18 มี.ค. 2562
EP111-R48 นายธีรภัทร ช่อทับทิม 1329901201301 18 มี.ค. 2562
EP111-R49 นายเสกสรร ช่อจันทร์ 1329900976687 18 มี.ค. 2562
EP111-R50 นายคฑายุทธ์ จันทร์กาบ 1329901251473 19 มี.ค. 2562
EP111-R52 นายจิรยุทธ สีทอง 1329901237845 22 มี.ค. 2562
EP111-R54 นายณัฐพล ประจวบสุข 1329901108000 22 มี.ค. 2562
EP111-1 นายพุฒิชัย เหลาฉลาด 1321700005095 25 มี.ค. 2562
EP111-R56 นายเอกภณ ส่งคืน 1329901038346 27 มี.ค. 2562
EP111-R55 นายพานุพล กะการดี 1320300245870 27 มี.ค. 2562
EP111-R58 นายจรัณท์ ใบบัวดง 1329200015994 1 เม.ย. 2562
EP111-2 นายปริทร รัตนสุข 1319800648021 1 เม.ย. 2562
EP111-R59 นายกิตติพร เพิ่มทรัพย์ 1328900032670 29 เม.ย. 2562