วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เรียน

1. กรณีที่ผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครในแต่ละสาขางาน วิทยาลัยฯ งด รับสมัครในสาขางานนั้นๆ

2. ผู้สมัครสามารถสมัครในสาขางานที่ยังไม่เต็มได้ตามประกาศรับสมัคร

มอบตัวลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 2 วันทำการหลังจากการประกาศผลฯ

ประกาศ ข้อปฏิบัติฯ ค่าใช้จ่าย

ประกาศ รับสมัคร(เพิ่มเติม)

แผนกวิชา Code สาขางาน ระดับ ระบบ วุฒิที่ใช้สมัคร
ช่างสำรวจ SV132 สาขางานสำรวจ ปวส. ปกติ ม.6
รหัส ฃื่อ - นามสกุล รหัสประชาชน วันที่ประกาศผลสอบ
SV132-R1 นางสาวมณีกาญจน์ เกวิโก 1321200124311 27 ก.พ. 2562
SV132-R2 นายกันต์ธร ขาวงาม 1329900916421 27 ก.พ. 2562
SV132-R3 นางสาวนริศรา นิระพันธ์ 1849901437386 1 มี.ค. 2562
SV132-R4 นายจิรายุ อุกอาจ 1320100156563 6 มี.ค. 2562
SV132-R5 นายคฑายุทธ แข็งแรง 1329900970964 14 มี.ค. 2562
SV132-R6 นายจาตุรงค์ บางวิเศษ 3450400197759 18 มี.ค. 2562
SV132-R7 นายจักรพันธ์ เสาะหาได้ 1329900966011 27 มี.ค. 2562
SV132-R8 นายปองพล วิริยะปัญญาชัยกุล 1329900606995 28 มี.ค. 2562
SV132-R9 นายวชิราวุธ โคตรสิงห์ 1430501459400 22 เม.ย. 2562