MyCollege


Username :
Password :
ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
26 ต.ค. 2563 แผนกวิชาช่างส่งตารางเรียนตารางสอนที่พิมพ์พร้อมไฟล์มายังงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน(งานพัฒนาหลักสูตรฯ/แผนกวิชา)
3 พ.ย. 2563 - 5 พ.ย. 2563 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกชั้นปี(ทะเบียน,การเงิน)
5 พ.ย. 2563 ส่งผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 1/2563 ทุกชั้นปี (งานวัดผลฯ)
5 พ.ย. 2563 - 6 พ.ย. 2563 ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2/2563(ทะเบียน,การเงิน)
6 พ.ย. 2563 อนุมัติผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 1/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
6 พ.ย. 2563 อนุมัติตารางเรียนตารางสอนและคำสั่งสอน ภาคเรียนที่ 2/2563(งานพัฒนาหลักสูตรฯ)
9 พ.ย. 2563 ประกาศผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 1/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
9 พ.ย. 2563 - 13 พ.ย. 2563 แผนกวิชากรอกตารางเรียนลง ศธ.02 ออนไลน์(งานพัฒนาหลักสูตรฯ/แผนกวิชา)
9 พ.ย. 2563 เปิดภาคเรียน 2/2563
18 พ.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563 ลงทะเบียนล่าช้าทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2/2563(ทะเบียน,การเงิน)
18 พ.ย. 2563 ส่งผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 1/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
19 พ.ย. 2563 กรอกผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 1/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
23 พ.ย. 2563 ประกาศผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 1/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
4 ม.ค. 2564 สำรวจรายวิชาที่จะขอเปิดภาคฤดูร้อนสำหรับที่ลงเรียนซ้ำ(งานพัฒนาหลักสูตรฯ/แผนกวิชา)
12 ม.ค. 2564 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2564 จัดตารางเรียนตารางสอนภาคฤดูร้อนสำหรับที่ลงเรียนซ้ำ(งานพัฒนาหลักสูตรฯ/แผนกวิชา)
23 ก.พ. 2564 ประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2/2563(งานพัฒนาหลักสูตรฯ/แผนกวิชา)
6 มี.ค. 2564 ดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563(งานวัดผลฯ)
11 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียน ฤดูร้อน (มีนาคม 2564)(ทะเบียน,การเงิน)
15 มี.ค. 2564 ดำเนินโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563(งานวัดผลฯ)
15 มี.ค. 2564 - 11 เม.ย. 2564 เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 (มีนาคม 2563)(งานพัฒนาหลักสูตรฯ)
18 มี.ค. 2564 ส่งผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี (งานวัดผลฯ)
19 มี.ค. 2564 อนุมัติผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
22 มี.ค. 2564 ประกาศผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
1 เม.ย. 2564 ส่งผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
2 เม.ย. 2564 กรอกผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
5 เม.ย. 2564 ประกาศผลการแก้ 0, มส นักเรียนนักศึกษา 2/2563 ทุกชั้นปี(งานวัดผลฯ)
8 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน (เมษายน 2563)(ทะเบียน,การเงิน)
12 เม.ย. 2564 - 9 พ.ค. 2564 เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 2 (เมษายน 2563)(งานพัฒนาหลักสูตรฯ)
12 เม.ย. 2564 ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564(งานวัดผลฯ)
13 เม.ย. 2564 ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564(งานวัดผลฯ)
23 เม.ย. 2564 ส่งผลแก้ 0, มส.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนมีนาคม 2564(งานวัดผลฯ)
10 พ.ค. 2564 - 13 พ.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564(ทะเบียน,การเงิน)
10 พ.ค. 2564 ส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนเมษายน 2564(งานวัดผลฯ)
11 พ.ค. 2564 ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนเมษายน 2564(งานวัดผลฯ)
17 พ.ค. 2564 - 19 ก.ย. 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
21 พ.ค. 2564 ส่งผลแก้ 0, มส.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เดือนเมษายน 2564(งานวัดผลฯ)