MyCollege


Username :
Password :
ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
25 ม.ค. 2563 ทดสอบทางการระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2562
26 ม.ค. 2563 ทดสอบทางการระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2562
1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563 ส่งคำร้องขอจบการศึกษา