MyCollege


Username :
Password :
ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
24 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562 ลงทะเบียนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (เฉพาะกลุ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562 ลงทะเบียนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) (เฉพาะกลุ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)