พิมพ์เอกสารการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ใส่รหัสนักศึกษา หรือ รหัสประชาชน=>
เลือก =>

++กำหนดการลงทะเบียน (ปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561++
กรุณาพิมพ์ เอกสาร [1] ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน(สำหรับ ชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร) และ [2] บัตรลงทะเบียนรายวิชา (สำหรับ แสดงต่อครูผู้สอน ลงนาม)
++โปรแกรมใช้งานได้ดีใน google chrome และ mozilla firefox นะค่ะ++