พิมพ์เอกสารการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาเรียนที่ :
ใส่รหัสนักศึกษา หรือ รหัสประชาชน :
เลือก => จำนวน 2 แผ่น

++กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562++
ตรวจสอบภาคเรียนที่ต้องการพิมพ์บัตรลงทะเบียนให้ครบถ้วน
กรุณาพิมพ์ เอกสาร บัตรลงทะเบียนรายวิชา (สำหรับ แสดงต่อครูผู้สอน ลงนาม) จำนวน 2 แผ่น/ภาคเรียน
++โปรแกรมใช้งานได้ดีใน google chrome และ mozilla firefox นะค่ะ++

ปฎิทินงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วัน - เดือน - ปี งาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ
18 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 ลงทะเบียนเรียน นักเรียนออกฝึกงาน ระดับ ปวช.
21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ระดับ ปวส.
23 ก.พ. 2562 โครงการอบรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
25 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
4 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
8 มี.ค. 2562 ส่งสมุดประเมินผลการเรียนระดับ ปวช. 3 ปวส. 2,3 (จบหลักสูตร)
15 มี.ค. 2562 ส่งสมุดประเมินผลการเรียนระดับ ปวช. 1,2 และ ปวส. 1 (ยังไม่จบหลักสูตร)
7 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช. 2,3 ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโยธา ช่างเชื่อมโลหะ
8 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช. 2,3 ฃ่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
9 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. 2 ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างโยธา ช่างเชื่อมโลหะ
13 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. 2,3 ฃ่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์