ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง (Mini English Program)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ปวช. สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง (ระบบปกติ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ปวช. สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง (ระบบทวิภาคี)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ปวช. สาขางาน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ระบบทวิภาคี)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ม.6 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง (ระบบปกติ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ม.6 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง (ระบทวิภาคี)
ระดับ ปวช. มอบตัววันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.
ระดับ ปวส. มอบตัววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.