ทำเนียบศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
2518
รุ่นที่ 1
2519
รุ่นที่ 2
2520
รุ่นที่ 3
2521
รุ่นที่ 4
2522
รุ่นที่ 5
2523
รุ่นที่ 6
2524
รุ่นที่ 7
2525
รุ่นที่ 8
2526
รุ่นที่ 9
2527
รุ่นที่ 10
2528
รุ่นที่ 11
2529
รุ่นที่ 12
2530
รุ่นที่ 13
2531
รุ่นที่ 14
2532
รุ่นที่ 15
2533
รุ่นที่ 16
2534
รุ่นที่ 17
2535
รุ่นที่ 18
2536
รุ่นที่ 19
2537
รุ่นที่ 20
2538
รุ่นที่ 21
2539
รุ่นที่ 22
2540
รุ่นที่ 23
2541
รุ่นที่ 24
2542
รุ่นที่ 25
2543
รุ่นที่ 26
2544
รุ่นที่ 27
2545
รุ่นที่ 28
2546
รุ่นที่ 29
2547
รุ่นที่ 30
2548
รุ่นที่ 31
2549
รุ่นที่ 32
2550
รุ่นที่ 33
2551
รุ่นที่ 34
2552
รุ่นที่ 35
2553
รุ่นที่ 36
2554
รุ่นที่ 37
2555
รุ่นที่ 38
2556
รุ่นที่ 39
2557
รุ่นที่ 40
2558
รุ่นที่ 41
2559
รุ่นที่ 42
2560
รุ่นที่ 43
2561
รุ่นที่ 44
2562
รุ่นที่ 45
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
2524
รุ่นที่ 1
2525
รุ่นที่ 2
2526
รุ่นที่ 3
2527
รุ่นที่ 4
2528
รุ่นที่ 5
2529
รุ่นที่ 6
2530
รุ่นที่ 7
2531
รุ่นที่ 8
2532
รุ่นที่ 9
2533
รุ่นที่ 10
2534
รุ่นที่ 11
2535
รุ่นที่ 12
2536
รุ่นที่ 13
2537
รุ่นที่ 14
2538
รุ่นที่ 15
2539
รุ่นที่ 16
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
2533
รุ่นที่ 1
2534
รุ่นที่ 2
2535
รุ่นที่ 3
2536
รุ่นที่ 4
2537
รุ่นที่ 5
2538
รุ่นที่ 6
2539
รุ่นที่ 7
2540
รุ่นที่ 8
2541
รุ่นที่ 9
2542
รุ่นที่ 10
2543
รุ่นที่ 11
2544
รุ่นที่ 12
2545
รุ่นที่ 13
2546
รุ่นที่ 14
2547
รุ่นที่ 15
2548
รุ่นที่ 16
2549
รุ่นที่ 17
2550
รุ่นที่ 18
2551
รุ่นที่ 19
2552
รุ่นที่ 20
2553
รุ่นที่ 21
2554
รุ่นที่ 22
2555
รุ่นที่ 23
2556
รุ่นที่ 24
2557
รุ่นที่ 25
2558
รุ่นที่ 26
2559
รุ่นที่ 27
2560
รุ่นที่ 28
2561
รุ่นที่ 29
2562
รุ่นที่ 30
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)
2557
รุ่นที่ 1
2558
รุ่นที่ 2
2559
รุ่นที่ 3
2560
รุ่นที่ 4
2561
รุ่นที่ 5